Ofte stillede spørgsmål

Fonden modtager ofte spørgsmål i ansøgningsprocessen. Vi har forsøgt at besvare de mest forekommende spørgsmål her på siden. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte fondens sekretariat. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Hvem kan søge?

Eksempelvis foreninger, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt andre juridiske enheder kan modtage tilskud fra fonden. Der er således principielt ingen begrænsninger på, hvem der kan søge, så længe projektet i øvrigt overholder betingelserne vedrørende støtteberettigede aktiviteter mv.  

Er der begrænsning på ansøgningsbeløbet?

Bortset fra fondens samlede, økonomiske ramme, er der hverken øvre eller nedre grænser for størrelsen på den ansøgte støtte. Det er muligt at se størrelsen på de hidtil givne bevillinger i fondens budgetter og regnskaber. Modtager projektet anden finansiering end den, fonden stiller til rådighed, kan fonden støtte projektet med en mindre andel efter behov. Vær opmærksom på, at såfremt projektet får finansiering fra andre kilder end fra fonden, herunder fx Erhvervsudviklingsordningen under EU’s landdistriktsprogram, kan der være særlige regler tilknyttet tilskuddet, som i så tilfælde også vil gælde for tilskuddet modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden. Læs mere om samfinansierede projekter i vejledningen, som findes her.

Hvordan beregner jeg overhead, og hvad er det?

Overhead (administrative omkostninger) er som udgangspunkt en forholdsmæssig andel af de udgifter, der er nødvendige for de faglige aktiviteter, men som ikke kan henføres til specifikke aktiviteter. Overhead kan dækkes af fonden, når de kan henføres til projektet og er nødvendige for projektets gennemførelse. Dette er typisk udgifter som el, vand, varme, kontorhold, husleje, bogholderi, regnskab, administration og lignende. Der kan ikke i beregningen af overhead inddrages udgifter, som ikke kan dækkes selvstændigt af fonden, herunder udgifter til politisk interessevaretagelse eller ulovlig statsstøtte. Der skal være et økonomisk rimeligt og sædvanligt forhold mellem projektets aktiviteter og det dertil knyttede overhead.

Hvilke udgifter i et projekt er tilskudsberettigede?

Fonden har mulighed for at dække alle rimelige og sædvanlige typer af udgifter, som er nødvendige for at gennemføre projektets aktiviteter, herunder løn, materialer, befordring, ekstern bistand osv. Det er alene de faktiske udgifter, der kan godtgøres. Yderligere info herom kan findes i vejledningen, ansøgningsskemaet og revisionsvejledningen. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til fondens sekretariat.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning

Der vil typisk kunne gives svar på ansøgninger 3-4 uger efter fondens bevillingsmøde. Se i denne forbindelse fondens mødekalender på forsiden. Svaret vil blive fremsendt pr. mail, og det er derfor ikke nødvendigt selv at rette henvendelse.